1
2
3
4
5
Trenčín - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel, servisné stredisko a CAMO organizácia, prenájom hangárových priestorov, ubytovanie
Bratislava - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel

Výcvik na získanie licencie obchodného pilota CPL(A)

Cieľom modulového výcviku na získanie preukazu spôsobilosti obchodného pilota CPL(A) je vyškoliť súkromného pilota, držiteľa licencie PPL(A) na úroveň odbornej spôsobilosti nevyhnutnej pre vydanie preukazu spôsobilosti CPL(A).

Vstupné požiadavky pre zahájenie výcviku:
Pred začatím modulového výcviku CPL(A) musí byť žiadateľ držiteľom platného preukazu spôsobilosti PPL(A) vydaného v súlade s PART-FCL a mať nalietaných najmenej 150 hodín ako pilot.

Priebeh výcviku
Žiadateľ musí absolvovať schválený výcvik teoretickej výučby, ktorý musí zahŕňať minimálne 200 hodín výcviku.
Pokiaľ žiadateľ absolvoval kurz teoretickej výučby potrebný na získanie CPL(A) v inej schválenej organizácii alebo má absolvovaný kurz teoretickej výučby ATPL(A) spolu s dokladom o absolvovaní, je mu teoretická výuka započítaná v plnej miere.

Výcvikový program je rozdelený na tri fázy: Modulový výcvik CPL môže byť upravený na základe predchádzajúcich skúseností žiadateľa nasledovne:
  • ak je žiadateľ držiteľom kvalifikácie VFR NOC výcvik sa skladá len z fázy I. a II.
  • ak je žiadateľ držiteľom kvalifikácie IFR výcvik sa skladá len z fázy I.
Fázu III. výcvikového programu je možné odlietať aj ako samostatný výcvik pre získanie kvalifikácie VFR NOC. Žiadateľ  musí byť držiteľom platného preukazu spôsobilosti PPL(A) vydaného v súlade s ICAO Annex 1 a mať celkový nálet minimálne 50 hodín z toho minimálne 25 hodín ako veliaci pilot. 

Získaná kvalifikácia
Po ukončení výcviku pilot absolvuje preskúšanie examinátorom a získa licenciu obchodného pilota, ktoré ho oprávňuje vykonávať lety za úplatu.