1
2
3
4
5
Trenčín - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel, servisné stredisko a CAMO organizácia, prenájom hangárových priestorov, ubytovanie
Bratislava - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel

Výcvik teórie ATPL(A)

Cieľom modulového teoretického dištančného kurzu ATPL(A) je pripraviť študentov na úspešné absolvovanie teoretickej skúšky na Dopravnom Úrade, vykonávanej v súlade s požiadavkami predpisu PART-FCL, potrebnej pre získanie preukazu spôsobilosti ATPL(A).

Vstupné požiadavky pre zahájenie kurzu
Záujemca o modulový teoretický dištančný kurz ATPL(A) musí byť držiteľom platného preukazu spôsobilosti PPL(A), CPL(A) alebo CPL(A)/IR. Držiteľom preukazu spôsobilosti CPL(A) môže byť priznaná úľava až 200 hodín a držiteľom preukazu spôsobilosti CPL(A)/IR až 350 hodín z celkového počtu 650 hodín teoretickej prípravy požadovanej na absolvovanie modulového dištančného teoretického kurzu ATPL(A). Držitelia preukazu spôsobilosti PPL(A) sú povinný absolvovať minimálne 650 hodín teoretickej výučby.

Letecká škola SEAGLE si vyhradzuje právo overiť platnosť získaného preukazu spôsobilosti záujemcu. Ak žiadateľ nebude spĺňať horeuvedené podmienky nebude zaradený do modulového teoretického dištančného kurzu ATPL(A).
Od uchádzačov je požadovaná aktívna znalosť anglického jazyka. SEAGLE  si taktiež vyhradzuje právo overiť jazykové schopnosti uchádzačov vhodne zvolenou formou (pohovorom, testom).

Priebeh kurzu
Modulový teoretický dištančný kurz ATPL(A) je organizovaný dištančnou formou štúdia pozostávajúcou z dvoch fáz. Každá fáza teoretického kurzu obsahuje teoretickú prípravu zahrňujúcu 7 predmetov. Po úspešnom absolvovaní obidvoch fáz výcviku bude poslucháč oboznámený s problematikou 14 predmetov, tak ako je to požadované v predpise PART-FCL.

Každá z fáz pozostáva z týchto častí:
  • teoretickej výučby na učebni
  • samoštúdia a testovacej časti (zameranej na overenie vedomostí získaných počas štúdia)
Osnova teoretickej výučby na učebni je koncipovaná tak, aby splnila požiadavku dĺžky trvania teoretickej prípravy na učebni, tak ako je to požadované v predpise PART-FCL.

Počas jednotlivých častí modulového teoretického dištančného kurzu budú poslucháči využívať výukovo-testovací program vyvinutý spoločnosťou SEAGLE. Program pracuje s využitím internetovej siete, čo umožňuje poslucháčovi overovať vedomosti získané pri samoštúdiu a zároveň konzultovať vzniknuté nejasnosti prostredníctvom programu s inštruktormi, kedykoľvek to poslucháčovi časovo vyhovuje a kdekoľvek, kde má prístup k internetu. V prípade ak prístup k internetu nemá je mu k dispozícii audiovizuálna učebňa s internetom, v sídle leteckej školy v Trenčíne, kde je zároveň možnosť poskytnúť mu odborné konzultácie.

Dĺžka trvania kurzu je 30 týždňov pre držiteľov preukazu spôsobilosti PPL(A), 18 týždňov pre držiteľov preukazu spôsobilosti CPL(A) a 18 týždňov pre držiteľov preukazu spôsobilosti CPL(A)/IR.